ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ

ตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ 6 ถนน ชัยภูมิ-นครสวรรค์ ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36170

โทรศัพท์ 044-839594 e-mail : Ban_huaynongjunti@hotmail.co.th