บุคลากร

บุคลากรในโรงเรียน มี 9 คน

1. นายพนม เศรษฐตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

2.นายทองคูณ สุขบัว ครูชำนาญการพืเศษ

3.นายสิทธิพล ใจเย็น ครูชำนาญการพิเศษ

4.