ข้อมูลโรงเรียน

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ

ตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ 6 ถนน ชัยภูมิ-นครสวรรค์ ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36170

โทรศัพท์ 044-839594 e-mail : Ban_huaynongjunti@hotmail.co.th

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1

1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.3 มีเขตพื้นที่บริการ 3 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ้านหนองจันทิ หมู่ที่ 6

2. บ้านห้วย หมู่ที่ 8

3. บ้านห้วยเหนือ หมู่ที่ 18

2. ข้อมูลด้านการบริหาร

2.1 ชื่อ - สกุล ผู้บริหาร นายพนม เศรษฐตานนท์

วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตร์บัณฑิต

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

2.2 ประวัติโดยย่อ คำขวัญ และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา

ประวัติโดยย่อ โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิตั้งขึ้น และเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2475 บ้านห้วยได้ตั้งโรงเรียนที่ศาลาวัดและได้ย้ายนักเรียน มาจากวัดกลางโนนแดงมาเรียนที่วัดบ้านห้วย เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 โดยมีพระภิกษุซุ้ย พงศ์เส็ง เป็นครูสอน พ.ศ. 2496 นายปัน กุดชัยภูมิ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้วย พร้อมกับนายทวี เศรษฐตานนท์ กำนันตำบลตลาดแร้ง ได้สำรวจที่ดินบริเวณเหนือหมู่บ้านไว้เป็นที่ก่อสร้างโรงเรียน เนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ พ.ศ. 2499 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ. จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน และได้ย้ายนักเรียนจากวัดบ้านห้วยมาเรียนที่สถานที่ใหม่ อาคารหลังใหม่ เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2499 และตั้งชื่อโรงเรียนว่า “ โรงเรียนบ้านห้วย ( คุรุราษฎร์รังสรรค์ ) ”

พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

พ.ศ. ๒๕๒๖ ราษฎรบ้านห้วยบางส่วนได้ย้ายมาอาศัยรอบๆบริเวณโรงเรียน หลายครอบครัว จนสามารถตั้งหมู่บ้านได้ คือ บ้านหนองจันทิ และทางโรงเรียนได้ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ ” มีเขตบริการ ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่ ๖ บ้านหนองจันทิ และ หมู่ ๘ บ้านห้วย

พ.ศ. ๒๕๓๘ คณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ ได้จัดผ้าป่าการศึกษาได้เงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศเหนือ

พ.ศ.๒๕๔๔ พระอาจารย์สกล ฐิตชโย วัดประดิษฐ์จันทราราม กรุงเทพฯ พร้อมญาติโยม ได้สร้างที่ประดิษฐ์พระพุทธรูป มอบให้โรงเรียนทั้งสิ้น ๖๕,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๕๒ พระอาจารย์สกล ฐิตชโย วัดประดิษฐ์จันทราราม กรุงเทพฯ พร้อมญาติโยม ร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ จากการนำของ นายพนม เศรษฐตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และชุมชน/ศิษย์เก่า ของโรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ ทั้ง ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองจันทิ บ้านห้วย บ้านห้วยเหนือ ได้สร้างอาคารห้องสมุดโรงเรียนและประชาชน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ยกพื้นสูง พื้นที่ใช้สอย ๑๕๐ ตารางเมตร มอบให้โรงเรียนเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๘๕๐,๐๐๐ บาท

ปัจจุบัน( ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557) โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีข้าราชการครู 7 คน นักเรียน 45 คน แยกเป็น นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 8 คน ระดับประถมศึกษา 37 คน มีนักเรียนย้ายเข้าเรียนกลางคัน - คน เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ทั้ง - คน มีนักเรียนย้ายออกกลางคัน - คน เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ - เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2556 รวมนักเรียนทั้งหมด 45 น พนักงานธุรการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน

คำขวัญโรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ

มีคุณธรรม นำความรู้ เชิดชูประชาธิปไตย

คติธรรม

" นัตถิ ปัญญา สมา อาภา “แสงสว่างใด เสมอด้วยปัญญาไม่มี "

ปรัชญาของโรงเรียน

" บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล ประสานงานทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้อง ให้ทุกคนมีส่วนร่วม

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง "

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า ขาว

สีฟ้า หมายถึง ปัญญาสูงส่ง กว้างใหญ่ เบิกบานใจ

สีขาว หมายถึง ผู้มีความสะอาดบริสุทธิ์